Privacybeleid

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 november 2018.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Birgit Frijlink, Rood Loopbaanadvies
Hoge Maten 4, 3828 TG Hoogland
KVK 32106443
0633958897   info@roodloopbaanadvies.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door Rood Loopbaanadvies

Rood Loopbaanadvies verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Rood Loopbaanadvies verleent uiteenlopende vormen van dienstverlening. Elke vorm van dienstverlening vereist uiteenlopende verwerking van specifieke persoonsgegevens. Hieronder staat een totaaloverzicht van de categorieën persoonsgegevens, die door Rood Loopbaanadvies verwerkt zouden kunnen worden:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • Gespreksnotities
 • Online testen
 • CV
 • Burgerservicenummer
 • Pasfoto

Doeleinden

Rood Loopbaanadvies verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • Facturering;
 • Het aanvragen van subsidies;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Rood Loopbaanadvies hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Rood Loopbaanadvies persoonsgegevens uitwisselen. Rood Loopbaanadvies kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van de website, onze systemen of testbureaus. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Rood Loopbaanadvies aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Rood Loopbaanadvies zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EU

Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Rood Loopbaanadvies zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Rood Loopbaanadvieszich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Rood Loopbaanadvies passende beveiligingsmaatregelen genomen. De website van Rood Loopbaanadvies maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens beschermd worden.

Uw rechten

U heeft het recht om Rood Loopbaanadvies een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Rood Loopbaanadvies verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Rood Loopbaanadvies
Hoge Maten 4, 3828 TG  Amersfoort
info@roodloopbaanadvies.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Rood Loopbaanadvies, laat dit dan vooral aan ons weten. Mochten we er samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Rood Loopbaanadvies kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.